Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot verkoop en levering van keukenwerk bladen en alle toebehoren, dit in de ruimste zin, door Montapanel
  (verder: de leverancier) aan de groothandel respectievelijk de verwerker daarvan en/of de detaillist (verder: de afnemer), alsmede op alle handelingen bij de totstandkoming
  en/of uitvoering daarvan. Onder afnemer wordt alleen begrepen hij die deze producten niet koopt voor eigen gebruik als consument respectievelijk als eindafnemer.
 2. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige tussen de leverancier en afnemer gesloten overeenkomst, zijn zij ook van toepassing op daarna tussen
  hen te sluiten overeenkomsten, ook indien zij daarbij niet alsnog en uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.
 3. De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 4. Bedingen, afkomstig van afnemer, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.

Artikel 2: De overeenkomst.

 1. De aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend in die zin dat zij moeten worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een bestelling. De overeenkomst komt
  tot stand, als de- op basis van de aanbie ding gedane- bestelling van de afnemer door de leverancier wordt aanvaard door middel van een schriftelijke verkoopbevestiging.
 2. Tenzij redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten, zijn leverancier en afnemer aan de inhoud van de verkoopbevestiging gebonden, tenzij deze na ontvangst onmiddellijk
  door de afnemer wordt betwist. Indien de leverantie geen spoedeisend karakter heeft, dient de betwisting in ieder geval te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de
  verkoopbevestiging.
 3. Indien de verkoopbevestiging uitblijft kan de afnemer aan de leverancier een termijn stellen van tenminste drie werkdagen om de verkoop te bevestigen dan wel door de
  leverancier gedane aanbieding te herroepen, bij gebreke van welke herroeping de overeenkomst geacht wordt te zijn tot stand gekomen op basis van de aanbie ding van
  leverancier en de bestelling van afnemer, onverminderd de toepasselijkheid van deze voorwaarden op die overeenkomst.
 4. Alle kosten die voortvloeien uit door afnemer gewenste en door leverancier aanvaarde wijzigingen op een eerder gesloten en bevestigde verkoopovereenkomst komen voor
  rekening van afnemer.

Artikel 3: Verplichtingen van de leverancier met betrekking tot product, garantie en aansprakelijkheid.

 1. De leverancier garandeert gedurende een periode van vijf jaar na aflevering dat de geleverde zaak bij normaal gebruik voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid en
  betrouwbaarheid.
 2. Indien binnen de in het vorige lld genoemde periode een gebrek optreedt dan draagt de leverancier- indien tijdig, conform het bepaalde in artikel 5, is gereclameerd en de
  reclame door hem wordt geaccepteerd- zorg voor reparatie respectievelijk herleverîng van het ontbrekende binnen een door de afnemer na overleg met de leverancier in
  redelijkheid te stellen termijn.
 3. De kosten van reparatie respectievelijk herlevering respectievelijk aflevering van het ontbrekende worden als volgt verdeeld: indien het gebrek optreedt binnen twee jaar na
  aflevering komen deze kosten geheel voor rekening van de leverancier; indien het gebrek optreedt in het derde en vierde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 2/3
  gedeelte voor rekening van de leverancier; indien het gebrek optreedt in het vijfde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 1/3 gedeelte voor rekening van de leverancier.
  De kosten van herplaatsing vallen buiten de garantie.
 4. Indien de leverancier niet aan het in het voorgaande lid gestelde kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het product zich niet, althans niet meer in dezelfde vorm of hoedanigheid in
  zijn assortiment bevindt, zal de leverancier na overleg met afnemer overgaan tot aflevering van een gelijkwaardige zaak, dan wel de koopprijs van het product, waaraan het
  gebrek zich heeft geopenbaard, aan afnemer terugbetalen. Indien de leverancier kiest voor levering van een gelijkwaardige zaak is het bepaalde in lid 3 van overeenkomstige
  toepassing.
 5. De datum van indiening van de klacht door de detaillist is beslissend voor de toepassing van het in lid 3 genoemde systeem. Indien de leverancier eenmaal op voet van dit
  artikel heeft gepresteerd dan blijft met betrekking tot het gerepareerde of ter vervanging geleverde product de garantie gedurende de resterende garantietermijn van het
  oorspronkelijke product van kracht.
 6. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte, en niet te vermijden afwijkingen waaronder in maatvoering rekening moet worden gehouden met een maattolerantie van 3 mm en
  in kleur en/of structuur (waarbij stalen of monsters altijd slechts een globale indruk geven van de te leveren zaak) leveren geen tekortkoming door de leverancier op. Gebreken
  die het gevolg zijn van normale slijtage en/of onoordeelkundig gebruik en/of onoordeelkundige installatie of inbouw leveren eveneens geen tekortkoming van de leverancier
  op.
 7. De afnemer wordt geacht ermee bekend te zijn, dat producten die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen (natuursteen, marmer, hout, e.d.) of producten waarin natuurlijke
  grondstoffen zijn verwerkt bij aflevering een ander uiterlijk kunnen hebben dan op basis van monster of staal is getoond afgezien.
 8. Indien vast staat dat de leverancier aansprakelijk is en hij in de plaats van of naast het vorenstaande schadevergoeding in geld verschuldigd is, wordt deze schadevergoeding
  in alle gevallen beperkt tot maximaal twee maal de tussen de leverancier en de afnemer overeengekomen koopprijs van het product.
 9. De afnemer kan slechts een beroep doen op garantie of de leverancier anderszins aansprakelijk stellen indien hij aan al zijn verplichtingen meer in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen en de voorwaarden als bedoeld in het volgende artikel heeft voldaan.

Artikel 4: Verplichtingen afnemer met betrekking tot product en garantie.

 1. Met het oog op de door de leverancier te verstrekken garantie en ter voorkoming van onnodige schade voor één van de betrokkenen in het geval van een onder de garantie
  vallend gebrek is de afnemer verplicht om het door de leverancier geleverde product op het moment van levering grondig te (laten) inspecteren op breuk, grove krassen en
  andersoortige grove beschadigingen. Voorgenoemde beschadigingen dienen op de afleverbon/vrachtbrief aangetekend te worden, welke door de vervoerder weer ter hand
  gesteld wordt aan de levernacier. Indien niet op deze wijze is gehandeld vervalt voorde afnemer het recht op reclamatie over voorgenoemde beschadigingen. Andere, minder
  zichtbare, gevonden gebreken dienen eveneens zo spoedig mogelijk na aflevering, doch in ieder geval voor doorlevering aan derden of verwerking, schriftelijk ter kennis van
  de leverancier worden gebracht.
 2. De afnemer is verplicht respectievelijk staat er jegens de leverancier voor in dat bij de verwerking vanhet product op een vakkundige wijze te werk wordt gegaan en materialen
  worden gebruikt dietoelaten dathet product, indien met het oog op de nakoming van de garantie nodig, op een gemakkelijke wijze kan worden verwijderd c.q. herplaatst.
  Indien door de afnemer aan het gestelde in het artikel 4 leden 1 tot en met 2 niet wordt voldaan, zal hij jegens deleverancier geen rechten terzake van eventuele schade kunnen
  doen gelden.

Artikel 5: Geschillen.

 1. Indien een gebrek optreed – dat naar het oordeel van de afnemer te wijten is aan de leverancier – als bedoeld in artikel 3 lid 2, dient de afnemer dit onmiddellijk na het constateren daarvan te melden aan leverancier met gebruimaking van het formulier conform bijlage.
 2. Indien leverancier de reclame, als in het vorig lid bedoeld, accepteert, zal deze conform artikel 3 lid 2 zorg dragen voor reparatie respectievelijk herlevering respectievelijk
  aflevering van het ontbrekende.

Artikel 6: De aflevering.

 1. De afnemer is verplicht tot in ontvangstneming van het product, zodra dit aan hem ter aflevering wordt aangeboden.
 2. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de
  afnemer zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de leverancier meldt.
 3. Ook al meldt de afnemer tijdig aan de leverancier dat hem minder is geleverd dan op het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet
  het recht tot opschorting van betaling van het daadwerkelijk geleverde aantal.
 4. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van het vervoer voor rekening van de afnemer en reizen de zaken voor zijn risico. De aflevering vindt dan plaats op het moment
  dat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Indien evenwel levering franco magazijn afnemer is overeengekomen reist het product voor rekening en risico van de leverancier. In het geval levering franco magazijn afnemer behoeft de leverancier de zaak niet verder te vervoeren dan tot de plaats waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en
  veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, op welke plaats de afnemer verplicht is de zaak in ontvangst te nemen. De afnemer dient er
  naar redelijkheid – onder meer door het ter beschikking stellen van hulpkrachten – aan bij te dragen dat de leverancier op een gemakkelijke wijze zijn verplichting tot het lossen
  van een zaak kan nakomen. Indien de afnemer ter zake in gebreke blijft dan komen de daardoor veroorzaakte kosten voor zijn rekening.
 5. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, lift,heftruck, kraan of enig ander hulpmiddel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor
  dat gebruik.

Artikel 7: Leveringstermijn. Levering op afroep.

 1. De verwachte levertijd wordt door de leverancier zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Leverancier is verplicht zich in te spannen om binnen deze verwachte tijd te presteren.
  De levertijd wordt steeds geacht bij benadering te zijn opgegeven of overeengekomen tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld.
 2. Een levertijd gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst (met name voor de fabricage van de zaken) noodzakelijke gegevens, die de afnemer dient te verstekken ofte fiatteren, en de eventueel overeengekomen aanbetaling in bezit zijn van de leverancier. Een na de verkoopbevestiging door de leverancier opgedragen wijziging
  kan- indien al uitvoerbaar- naast prijs en kostenconsequenties ook tot vertraging van de levertijd leiden.
 3. De afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de leverancier.
 4. Wegens overschrijding van de levertijd kan de afnemer de overeenkomst niet ontbinden of de ontvangst en/of betaling van de zaken weigeren. Wel heeft de afnemer recht om
  na het verstrijken van de levertijd leverancier schriftelijk te sommeren binnen drie weken na dagtekening te leveren op straffe van ontbinding. In dat geval heeft de afnemer
  geen recht op enige schadevergoeding.
 5. In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de leverancier bevoegd, indien na de datum van bevestiging en
  voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging hebben ondergaan, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De afnemer is bevoegd,
  tenzij redelijkheid zich hiertegen verzet, de overeenkomst te ontbinden op grond van die prijswijziging. Indien binnen drie maanden na de overeenkomst nog niet alle zaken zijn
  afgeroepen, is leverancier gerechtigd de afnemer te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen, waarbij afnemer ook tot afname verplicht is.
 6. De door de afnemer te noemen termijn mag een tijdvak van vier weken, gerekend vanaf de dag dat de afnemer redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de sommatie van
  leverancier, niet overschrijden.

Artikel 8: Emballage.

 1. De ten behoeve van de aflevering door de leverancier gebruikte en meermalen bruikbare emballage (verpakkingen,pallets, e.d.) wordt door de leverancier aan de afnemer in
  rekening gebracht. Geretourneerde emballage als in de vorige zin bedoeld, wordt na ontvangst door de leverancier gecrediteerd. De afnemer dient deze emballage franco te
  verzenden. In slechte staat verkerende emballage, zulks ter beoordeling van leverancier, wordt niet gecrediteerd.

Artikel 9: Uitstel van levering; niet-afname.

 1. Indien de afnemer uitstel van levering vraagt van een voor hem gereed staand product, en leverancier daarmee akkoord gaat, gaat het risico van de zaak over op het moment
  van de oorspronkelijke leveringsdatum en heeft leverancier het recht om de overeengekomen prijs te factureren en na een opslagperiode van vier weken opslagkosten in
  rekening te brengen.
 2. Indien de afnemer het product niet of niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt dan wel indien hij een bestelling annuleert, heeft de leverancier het recht om de
  overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen. Indien het gaat om maatwerk bestaat deze schadevergoeding tenminste uit de kosten die in verband
  met de vergeefse aflevering zijn gemaakt vermeerderd met de volledige koopprijs. Indien het niet gaat om maatwerk dan zal de schadevergoeding tenminste bestaan uit de
  kosten va.n de vergeefse aflevering, en de volledige koopprijs verminderd met 50% van de prijs waarvoor het product binnen zestig dagen na de oorspronkelijke afleveringstermijn door de leverancier aan derden is verkocht dan wel redelijkerwijze verkocht had kunnen worden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.

 1. De door de leverancier afgeleverde producten blijven zijn eigendom, totdat door afnemer de koopprijs van die producten, eerder afgeleverde producten of van nog afte leveren
  producten is betaald, en tevens is betaald hetgeen door de afnemer ten aanzien van werkzaamheden of kosten in verband met de aflevering daarvan verschuldigd is geworden.
 2. Het eigendom van die producten blijft ook bij de leverancier, zolang door afnemer een vordering van de leverancier wegens door de afne·mer gepleegde wanprestatie in
  verband met die producten/werkzaamheden niet is betaald.
 3. De producten waarvan de leverancier ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven, mogen door de afnemer niet in pand worden gegeven.
 4. In het geval afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en leverancier zijn eigendomsrecht wil realiseren heeft hij het recht tot ongehinderde toegang tot de producten en
  verplicht de afnemer zich reeds nu om aan de leverancier alle medewerking te verlenen teneinde hem in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door
  terugneming van de geleverde producten.

Artikel 11: Bruikleenvoorwaarden.

 1. Montapanel kan met de Afnemer overeenkomen dat zij producten in het kader van bruikleen ter beschikking stelt aan de Afnemer. De eigendom van de producten die in het
  kader van bruikleen aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld blijft berusten bij Montapanel.
 2. De producten die Montapanel in bruikleen ter beschikking stelt of heeft gesteld aan de Afnemer mogen door de Afnemer enkel worden gebruikt voor de showroom van die
  Afnemer.
 3. Het is de Afnemer verboden om de in bruikleen ontvangen producten in onderbruikleen aan een derde te geven.
 4. De Afnemer is verplicht als een goed huisvader voor de producten te zorgen en deze te onderhouden, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, en
  deze op zijn kosten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand, (onverwachte) weersomstandigheden en diefstal.
 5. De bruikleentermijn van de ter beschikking gestelde producten is maximaal vijf (5) jaren. Deze termijn gaat in op de dag dat de producten aan de aan de Afnemer door Montapanel ter beschikking zijn gesteld.
 6. De bruikleenovereenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor de deze is aangegaan, maar in ieder geval als de maximale bruikleentermijn is verstreken.
 7. Gedurende de duur van de bruikleenovereenkomst en, als partijen geen duur zijn overeengekomen, gedurende de maximale bruikleentermijn, heeft Montapanel het recht om
  de bruikleenovereenkomst tussentijds schriftelijk, zonder opgave van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
 8. Na het eindigen van de bruikleenovereenkomst heeft Montapanel het recht om de geleverde producten bij de Afnemer op te halen. Na het eindigen van de bruikleenovereenkomst dient Montapanel binnen 3 maanden schriftelijk aan de Afnemer mede te delen of zij de ter beschikking gestelde producten zal komen ophalen. Maakt Montapanel van
  deze mogelijkheid geen gebruik, geeft zij haar eigendom van de ter beschikking gestelde producten kennelijk prijs aan de Afnemer.
 9. De producten die in bruikleen door Montapanel ter beschikking worden gesteld aan de Afnemer moeten ongeschonden en schoon zijn op het moment dat Montapanel die
  producten komt ophalen.
 10. Montapanel heeft het recht om te bepalen of de in bruikleen ter beschikking gestelde producten gedurende de (overeengekomen) bruikleentermijn (tussentijds) vervangen
  moeten worden en heeft het recht om tot vervanging over te gaan. De Afnemer verleent in die gevallen zijn medewerking om deze rechten uit te oefenen. Bij vervanging van
  de ter beschikking gestelde producten door onzorgvuldig handelen door de Afnemer kan Montapanel beslissen dat de kosten voor herstel en vervanging van die producten
  worden doorberekend aan de Afnemer.

Artikel 12:Overmacht.

 1. Als overmacht gelden naast de omstandigheden die de wet als zodanig aanvaardt, ook en in ieder geval staking en/of ziekte van de werknemers van leverancier, wanprestatie
  en/of overmacht aan de zijde van de toeleveranciers van leverancier, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van leverancier, een en ander voorzover als
  gevolg van die omstandigheden (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze van de leverancier niet kan worden verlangd. In het geval van tijdelijke overmacht
  kan de levertijd worden verlengd met de duur van de overmacht vermeerderd met een periode waarbinnen de leverancier redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan, in welk
  geval de afnemer niet tot ontbinding bevoegd is. Wel heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van de levertijd leverancier schriftelljk te sommeren binnen vier weken
  na dagtekening te leveren, bij gebreke waarvan afnemer onmiddellijk tot ontbinding van de overeenkomst over kan gaan. In dat geval heeft de afnemer geen recht op enige
  schadevergoeding.

Artikel 13: Prijs, betaling en gevolgen van niet tijdige betaling.

 1. De door de leverancier in zijn aanbieding genoemde dan wel in de overeenkomst vastgelegde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief B.T.W. en exclusief vervoerskosten.
 2. De leverancier mag de overeengekomen prijs aanpassen aan het niveau van de prijs, geldend op het moment van de aflevering, indien die aflevering- ingevolge de overeenkomst- meer dan drie maanden na de koop plaatsvindt.
 3. De leverancier mag een gebruikelijk percentage aan kredietbeperking op de factuur in rekening brengen, dat door afnemer in geval van tijdige betaling mag worden afgetrokken.
 4. Betaling van het eindbedrag van de factuur van de leverancier dient-verminderd met de eventueel in rekening gebrachte kredietbeperkingstoeslag-te geschieden binnen 30
  dagen na factuurdatum.
 5. Het recht op verrekening/opschorting van deze betalingsverplichting kan door afnemer jegens de leverancier nimmer worden ingeroepen.
 6. Indien de afnemer de betaaltermijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel overschrijdt, geraakt hij zonder aanmaning of ingebrekestelling jegens de leverancier in verzuim en is hij
  de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met 2% par jaar over het eindbedrag van de factuur vanaf de vervaldatum tot de dag der voldoening. De leverancier
  heeft het recht om telkens na afloop van een jaar het bedrag waarover de wettelijke handelsrente wordt berekend te vermeerderen met de over dat jaar verschuldigd geworden handelsrente. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van de leverancier.
 7. Naast handelsrente is de afnemer in geval van niet of niet tijdige betaling aan de leverancier de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van Rapport voorwerk Il met een minimum van €37,00 Ook de gerechtelijke kosten worden steeds op basis van laatstgenoemd
  systeem in rekening gebracht met als minimum het door de Rechter vastte stellen bedrag aan te liquideren proceskosten. Indien ten verzoeke van de leverancier in het kader
  van de incasso van een vordering het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd en afnemer daarop alsnog het door hem verschuldigde betaalt, is hij de kosten van de
  faillissementsaanvrage verschuldigd.
 8. In het geval van niet- of niet tijdige betaling door afnemer van het door hem verschuldigde, heeft leverancier het recht om alle tussen hem en de afnemer bestaande overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld, te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval kan door de leverancier al hetgeen de afnemer aan hem
  verschuldigd is, in een keer worden opgeëist. Deze rechten mag de leverancier ook uitoefenen indien de afnemer (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt.
 9. Indien en zolang de afnemer de door hem verschuldigde koopprijs van een product, respectievelijk de eventueel bijkomende handelsrente en kosten terzake van de invordering
  daarvan, niet betaalt, kan afnemer jegens de leverancier geen beroep doen op garantie, en vervalt ieder beroep op garantie ten aanzien van een gebrek dat zich in de periode
  dat afnemer in gebreke is gebleven, heeft geopenbaard. De betalingen van de afnemer zullen allereerst worden toegerekend aan de vorderingen, tot zekerheid waarvan de leverancier niet het in artikel 10 van deze voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden de door de afnemer verrichte
  betalingen in mindering gebracht op ingevolge deze voorwaarden verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde handelsrente, en tot slot op telkens de oudste vordering van
  de leverancier.
 10. Bij het sluiten van een overeenkomst mag de leverancier verlangen dat door de afnemer zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. Na het
  sluiten van die overeenkomst mag de leverancier dat alsnog verlangen, zowel terzake van reeds afgeleverde producten, indien uit informative omtrent de afnemer blijkt dat de
  leverancier met recht mag vrezen voor de niet correcte nakoming van diens betalingsverplichtingen. Niet-nakoming door afnemer van zijn verplichting tot zekerheidsstelling,-
  geeft de leverancier het recht tot opschorting van zijn leveringsverplichting, respectievelijk tot ontbinding en schadevergoeding.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten die de leverancier sluit is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
  koopovereenkomsten.
 2. Alle geschillen die tussen de leverancier en de afnemer ontstaan, worden, onverminderd het in artikel 5 bepaalde en onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter,beslecht door de Rechter die bevoegd is in de plaats van de statutaire vestiging van de leverancier.

Over Montapanel

Montapanel staat voor een moderne benadering van de werkbladenmarkt met een vakkundig en gedegen productbeleid. Ervaring en jarenlang vakmanschap vormen, samen met de dynamiek van een jong bedrijf, de basis waar de detaillist zich niet alleen voor orders, maar ook voor het vinden van oplossingen altijd welkom weet.

Montapanel nieuws

Nieuwe productielocatie gereed

Onze productiehal van maar liefst 9000 m2 en een compleet nieuwe productielijn is klaar. Hiermee is onze capaciteit aanzienlijk vergroot en gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

lees verder
Bouw van onze nieuwe productielocatie in Drachten gestart

Twee weken geleden zijn we gestart met de bouw van onze nieuwe productielocatie in Drachten. Met een productiehal van maar liefst 9000 m2 en een compleet nieuwe productielijn gaan we onze capaciteit een enorme boost geven en zijn we klaar voor de toekomst.

lees verder